lt  . en 
Naujienos spausdinti
Projekto "ERASMUS+" Baltijos medienos pramonės įgūdžiai – Europos profesinio rengimo ir mokymo kokybė / kvalifikuotas darbas" 1-ojo laikotarpio veikla (2018-11 – 2020-04)

 

Susipažinimas su projekto tikslais, uždaviniais, siekias ir veiklomis: Kadangi  į projektą buvome pakviesti tik paskutinėje projekto rengimo stadijoje, šį laikotarpį teko įdėmiai susipažinti su projekto esme, tikslais, veiklomis ir siekiais. Analizavome projekto siekius, tikslus, užduotis, sąlygas, kokybės valdymą ir kitus reglamentus (įskaitant turimus partnerio projektų dokumentus).
Pasiruošimas atlikti projekte numatytas veiklas: įvertinus projekte numatytų darbų apimtis buvo pasitelkta papildomi darbuotojai projekto veiklų administravimui ir organizavimui. Įvertinti ir asociacijos žmogiškųjų išteklių poreikiai. Buvo apsispręsta, kad šiame projekte reikės 3 darbuotojų su skirtingais gebėjimais ir kompetencijomis
Komandos sutelkimas ir pasirengimas veikloms: Peržvelgėme panašias programas Lietuvos mokymo programose, anksčiau buvusias ir šiuo metu uždarytas mokymo programas. Domėjomės ir kitų šalių mokymo praktika.
Konsultacijos ir susitikimai su Lietuvos partneriais dėl projekto veiklos galimybių: Siekdami platesnės projekto veiklos informacinės sklaidos ir situacijos išsiaiškinimo susitikinėjome su Lietuvoje veikiančių medienos perdirbimo įmonių vadovais, informavome apie planuojamą projekto veiklą ir diskutavome apie specialistų rengimo problemas. Šiuo laikotarpiu suinteresuotoms verslo bendruomenėms reguliariai skleidėme informaciją apie projekto tikslus, uždavinius ir planuojamus rezultatus.
Su projekto partneriais glaudžiai bendradarbiavome dėl šių veiklų:

- pasirengimo įgyvendinti projektą iš žmogiškųjų išteklių pusės ir kompetencijos aspektų, reikalingų projektų dokumentams ir reglamentams.
- vertinimo kriterijų nusistatymas ir jų pritaikymas vertinant ruošiamus specialistus.
- iInformuojant apie projektą ir galimybes dalyvauti mokymuose.

 

2019 sausis–birželis 

 

- ·Darbas su projekto ir su jo veiklomis susietų sričių dokumentais: išsami ir kritinė dokumentų analizė bei projekto veiklų detalizavimas, siekiant laikytis projekto rėmų, projekto veiklų aktualizavimas, įvertinant esamą situaciją.
- ·Dalyvavimas susitikimuose su projekto partneriais: Dalyvavome projekto partnerių susitikime Rozenheime (01-14 – 01-17) ir Rygoje (02-22). Juose konkretizuoti mokymo programos tikslai, identifikuota tikslinė auditorija, aptarti reikalingų įgūdžių ir žinių vertinimo kriterijai. Pagal aptartus įgudžių poreikius buvo apibrėžtos modulių ribos ir apimtys. 

-  Dalyvavome Lietuvos pusės rengiamuose moduliuose su partneriais iš Kauno kolegijos.

Susitikimai su LT projekto partneriais (Kauno kolegija): suorganizuoti ir aktyviai dalyvauta penkiuose susitikimuose su Kauno kolegijos partneriais (01-25; 04-17; 05-17; 05-23; 05-31), kuriuose aktyviai aptartas teminis modulių  planas, turinys, praktinių įgūdžių perteikimo formų parinkime. Su Kauno kolegijos partneriais diskutuota dėl mokymų teisinio pagrindo, profesinio mokymo programos licencijavimo ir akreditavimo Lietuvoje. Aptarti studentų pritraukimo būdai, jų skatinimo galimybės. Aptarta, kaip reiktų įtikinti įmonių vadovus ir jų darbuotojus, kad mokymo programa atitiks jų įgūdžių ir kompetencijų gerinimo poreikius.

- Kontaktai su giminingomis Lietuvos medienos pramonės asociacijomis: suorganizuoti du susitikimai (01-17; 06-28) ir pravestos konsultacijos su kitomis medienos pramonės organizacijomis, kurioms buvo pristatyti projekto tikslai ir veiklos, aptarti galimi interesai, siekiant rengti kvalifikuotus darbuotojus, aptartos galimybės bendradarbiauti.
- Susitikimai su medienos pramonės įmonių vadovais ir specialistais atsakingais už darbuotojų kvalifikaciją: suorganizuoti 27 susitikimai su veikiančių medienos pramonės įmonių vadovais ir specialistais siekiant nustatyti kuo aiškesnes reikalingas darbuotojų kompetencijas, įgūdžius ir žinias, reikalingas medienos pramonės įmonių darbuotojams. Šių susitikimų pagrindu atlikta poreikių ruošti kvalifikuotus darbuotojus analizė.
- Susitikimai su medienos pramonės įmonių darbuotojais: Susitikome su veikiančių medienos pramonės įmonių darbuotojais ir diskutavome apie jų poreikį kelti kvalifikaciją bei įgyti profesines žinias, dalyvauti mokymų programoje.
- Metodinis darbas su modulių struktūra: Bendradarbiavome su projekto partneriu Kauno kolegija ir aktyviai dalyvavome modulio turinio rengimo procese, aptariant modulių temas, apimtį, tikslus, mokymo metodus, priemones, siekiamų rezultatų, vertinimo formas ir mokymo procesą.

 - Informacija internetinėje svetainėje: Pateikėme informaciją apie projektą, vykdomą veiklą savo interneto svetainėje http://www.vlmediena.lt.

 

Su projekto partneriais glaudžiai bendradarbiavome dėl šių veiklų:

  • Aiškiai nustatant kokių įgūdžių ir žinių reikia kvalifikuotam specialistui ir kokios kompetencijos reikalingos rengiamam kvalifikuotam specialistui.
  • Nustatant, kokia Lietuvos partnerių užduotis rengiant mokymo modulius, jų temos ir apimtis.
  • Nustatant medienos pramonės įmonių kvalifikuoų specialistų poreikį, jų gebėjimus, kompetencijas ir žinias.
  • Diskutuojant apie mokymo programos modulių turinį, pagrindines paskaitų temas, tam skiriamą laiko limitą bei vertinimo kriterijus ir metodus.
  • Nustatant kiekvieno mokymo modulio naudojimo grafikus.
  • Aptariant mokymo modulių projektus bei tikslines grupes su projekto Lietuvos partneriais.
  • Informuojant medienos pramonės įmones apie projektą ir jų galimybes dalyvauti mokymuose, įskaitant pirmuosius potencialius studentus.

(2019 07 01; bus pildoma)